ZŠ Pardubice - Studánka - Logická olympiáda POKRAČUJE - kategorie B

Logická olympiáda POKRAČUJE - kategorie B

9. října 2016, 13:43 Ing. Petra Antlová

No­mi­nační ko­lo Lo­gické olympi­á­dy ka­tego­rie B (6.-9.tří­da) bylo spuš­těno. Ře­šit můž­eš až do 14.10. 2016.

Do sou­těže vstou­píš přih­láš­ením na stránky www.lo­gickao­lympi­a­da.cz  "VSTUP DO SOU­TĚŽE" - použij přih­lašova­cí jméno a hes­lo, kte­ré ti přišlo na email při regis­tra­ci do sou­těže.

K sa­motné­mu tes­tu se do­staneš kliknu­tím na "Vy­pra­covat test". Před spuš­těním si připrav tužku a poznám­kový papír, můž­eš pou­žít kalkulačku, všech­ny ostat­ní po­můc­ky jsou za­kázané. Na vy­ře­šení sou­těžních úko­lů máš 30 mi­nut. Po spuš­tění on-li­ne tes­tu jej nelze pře­ru­šit!!

Pak už můž­eš za­čít ře­šit sou­těžní úko­ly. Správnou od­po­věď vy­be­reš my­ší, po kliknutí se orá­muje mod­ře. Na další otázku se pře­su­neš tla­čít­kem "Další". Pokud se potře­buješ vrá­tit k před­cho­zí otáz­ce, stiskni "Před­cho­zí". Tla­čít­ko "Ukon­čit test" se zob­razí až u po­slední otáz­ky a použij ho, až když máš oprav­du všech­ny otáz­ky ho­tové. Po uplynutí 30 mi­nut se test ukon­čí au­to­ma­ticky a výsledky bu­dou sa­mozřejmě ulože­ny.

PŘE­JI HODNĚ ŠTĚS­TÍ!!!

Ing. Petra Antlová