ZŠ Pardubice - Studánka - Sobotní lyžování

Sobotní lyžování

Pozvánka na víken­dové lyžování

Již tra­dičně v ­so­bo­tu 21.1.2017 ZŠ Par­du­bi­ce - Stu­dánka ve spo­luprá­ci se Spo­lečnos­tí přá­tel ZŠ Stu­dánka organizuje pro žáky na­ší ško­ly a je­jich ro­di­če záj­ezd do Deštného v Or­lických ho­rách. Au­to­bus do Deštného a zpět bu­de hrazen z rozpoč­tu Spo­lečnos­ti přá­tel ZŠ Stu­dánka.

Pro­gram dne:                       

7.30 od­jezd au­to­bu­su od ško­ly z u­li­ce Luční, po příj­ez­du do Deštného lyžování a zábava dle vlast­ního uvážení

15.00 od­jezd z ­Deštného – předpoklá­d­aný návrat 16.30

Menší dě­ti mu­sí jet v ­do­pro­vo­du do­spě­lé oso­by, u star­ších dětí ( 8.,9. ročník) zál­eží na zvážení ro­di­čů, zda pus­tí dí­tě lyžovat sa­motné. V ­Deštném ne­bu­de nad dět­mi vy­ko­náván pe­da­go­gický do­zor.

Přednost bu­dou mít dříve přih­láš­ení. Vy­plněnou přih­lášku ode­vz­da­jí žá­ci třídní­mu uči­te­li nejpoz­dě­ji do 13.1.2017, případně zašlou do stejného ter­mínu mai­lem na ad­re­su filip.patlevic@zs-studanka.cz.

prihlaska-na-vikendove-lyzovani

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy