ZŠ Pardubice - Studánka - Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Vážení ro­­­­di­­­­če předško­láč­­­­ků.

Ozna­­­­muje­­­­me, že zápis do prvních tříd Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce – Stu­­­­dánka pro školní rok 2017/2018 pro­­­­běh­ne stejně ja­ko v ostat­ních par­­­­du­­­­bických základních ško­lách ve dnech 5. a 6. dubna 2017 vž­­­­dy od 13 do 18 ho­­­­din.

Po­vinná školní do­­­­cház­ka ve školním ro­­­­ce 2017/2018 za­­­­­­číná pro dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2011. Vý­j­i­­­­mečně mo­hou být za­­­­psá­­­­ny i dě­­­­ti na­ro­zené do 30.6.2012.

K zápi­­­­su je nutné do­stavit se s dí­t­ě­­­­tem i v přípa­­­­dě, že ro­­­­di­­­­če bu­­­­dou žá­d­at o odklad ne­­­bo by­­­la po­vinná školní do­­­cház­ka od­ložená (dí­­­tě je po odkla­­­du). Ro­­­­di­­­­če (zákonní zástup­­­­ci žáka) do­pro­­­­váze­­­­jí­­­­cí dí­­­­tě k zápi­­­­su před­loží rodný list dí­t­ě­­­­te a doklad o byd­­­­liš­­­­ti. Oba doku­­­­men­­­­ty mo­hou být na­hraze­­­­ny platným ob­­­­čan­ským průkazem jedno­ho z ro­­­­di­­­­čů, pokud ob­sahuje da­­­­ta dí­t­ě­­­­te.

Případný odklad po­vinné školní do­­­­cház­ky po­vo­luje ře­­­­di­­­­tel ško­ly na zákla­­­­dě pí­­­­sem­né žá­d­o­s­­­­ti, do­po­ru­­­­ču­­­­jí­­­­cího po­­­­sou­zení příslušného po­ra­­­­den­ského za­­­­řízení (pe­­­­da­go­­­­­­­gicko - psycho­lo­gická po­rad­­­­na, spe­­­­ci­ální pe­­­­da­go­­­­­­­gické cen­t­rum) a od­­­­borného lé­­­­kaře ne­­­­bo kli­nického psycho­loga. O odklad je tře­ba za­žá­d­at do 30.4.2017.

O za­­­­řazení dí­t­ě­­­­te do ško­ly roz­ho­­­­duje ře­­­­di­­­­tel ško­ly. Do ško­ly se přednostně za­­­­řazu­­­­jí dě­­­­ti, kte­­­­ré ma­­­­jí trva­­­­lý po­byt v příslušném ško­l­ském obvo­­­­du. Ško­l­ské obvo­­­­dy jsou stano­ve­­­­ny vy­­­­hlášk­ou MmP.

Předpoklá­d­á­­­­me, že se běh­em led­­­­na a úno­ra zástup­­­­ci na­ší ško­ly  zú­­­­čast­ní schůzek pro ro­­­­di­­­­če předško­lá­­­­ků v ­­­­ma­­­­teřských ško­lách Ko­rál­ek, Kamínek, Sr­­­­díčko a MŠ Ge­baue­rova.  Dále Vás zve­­­­me na Den otevřených dve­ří na­ší ško­ly 22. úno­ra 2017. Pro­­­­hlídku ško­ly Vám rovněž rá­­­­di po­skytne­­­­me na zákla­­­­dě te­lefo­nické do­mluvy.

Běh­em úno­ra/břez­na zve­řejní­­­me další, po­­­drobnější info­r­­ma­­­ce k zápi­­­su.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy