ZŠ Pardubice - Studánka - Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Vážení ro­­­di­­­če předško­láč­­­ků.

Ozna­­­muje­­­me, že zápis do prvních tříd Základní ško­ly Par­­­du­­­bi­­­ce – Stu­­­dánka pro školní rok 2017/2018 pro­­­běh­ne stejně ja­ko v ostat­ních par­­­du­­­bických základních ško­lách ve dnech 5. a 6. dubna 2017 vž­­­dy od 13 do 18 ho­­­din.

Po­vinná školní do­­­cház­ka ve školním ro­­­ce 2017/2018 za­­­­­číná pro dě­­­ti na­ro­zené do 31.8.2011. Vý­j­i­­­mečně mo­hou být za­­­psá­­­ny i dě­­­ti na­ro­zené do 30.6.2012.

K zápi­­­su je nutné do­stavit se s dí­t­ě­­­tem i v přípa­­­dě, že ro­­­di­­­če bu­­­dou žá­d­at o odklad ne­­bo by­­la po­vinná školní do­­cház­ka od­ložená (dí­­tě je po odkla­­du). Ro­­­di­­­če (zákonní zástup­­­ci žáka) do­pro­­­váze­­­jí­­­cí dí­­­tě k zápi­­­su před­loží rodný list dí­t­ě­­­te a doklad o byd­­­liš­­­ti. Oba doku­­­men­­­ty mo­hou být na­hraze­­­ny platným ob­­­čan­ským průkazem jedno­ho z ro­­­di­­­čů, pokud ob­sahuje da­­­ta dí­t­ě­­­te.

Případný odklad po­vinné školní do­­­cház­ky po­vo­luje ře­­­di­­­tel ško­ly na zákla­­­dě pí­­­sem­né žá­d­o­s­­­ti, do­po­ru­­­ču­­­jí­­­cího po­­­sou­zení příslušného po­ra­­­den­ského za­­­řízení (pe­­­da­go­­­­­gicko - psychologická po­rad­­­na, spe­­­ci­ální pe­­­da­go­­­­­gické cen­t­rum) a od­­­borného lé­­­kaře ne­­­bo kli­nického psycho­loga. O odklad je třeba zažádat do 30.4.2017.

O za­­­řazení dí­t­ě­­­te do ško­ly roz­ho­­­duje ře­­­di­­­tel ško­ly. Do ško­ly se přednostně za­­­řazu­­­jí dě­­­ti, kte­­­ré ma­­­jí trva­­­lý po­byt v příslušném ško­l­ském obvo­­­du. Ško­l­ské obvo­­­dy jsou stano­ve­­­ny vy­­­hlášk­ou MmP.

Předpoklá­d­á­­­me, že se běh­em led­­­na a února zástup­­­ci na­ší ško­ly  zú­­­čast­ní schůzek pro ro­­­di­­­če předško­lá­­­ků v ­­­ma­­­teřských ško­lách Ko­rál­ek, Kamínek, Sr­­­díčko a MŠ Ge­baue­rova.  Dále Vás zve­­­me na Den otevřených dve­ří na­ší ško­ly 22. února 2017. Pro­­­hlídku ško­ly Vám rovněž rá­­­di po­skytne­­­me na zákla­­­dě te­lefo­nické do­mluvy.

Běh­em února/března zve­řejní­­me další, po­­drobnější info­r­ma­­ce k zápi­­su.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy