ZŠ Pardubice - Studánka - Informace k zápisu do 1. tříd + rozpis služeb

Informace k zápisu do 1. tříd + rozpis služeb

Vážení ro­­di­­če,

zápis do prvních tříd pro­­běh­ne  ve dnech  5. a 6. dubna 2017 v pá­­tém pavi­lo­nu (sou­­časné první tří­­dy) vždy od 13,00 – 18,00 ho­­din.

Zápis není v žád­ném přípa­dě zkoušk­ou: Pro­bíhá ja­ko řízený roz­hovor mezi za­pi­su­jí­cí paní uči­telkou a dí­t­ě­tem, sle­duje­me výs­lovnost a slovní zá­s­o­bu dí­t­ě­te (např. před­sta­vení se, bás­nička ne­bo krátké vy­právění), dále zjišť­uje­me, zda dí­tě ro­zeznává barvy a ge­o­me­t­rické tva­ry, zda má základní před­stavu ma­te­ma­tické řa­dy ( 1 - 5), může předvést, že již ro­zeznává něk­te­rá pís­menka (ale sa­mozřejmě ne­mu­sí). Ověř­uje­me rovněž grafo­mo­to­rické dovednos­ti dí­t­ě­te (kre­s­ba po­stava, obkres­lení předkres­lených tva­rů).

Ško­la může do­po­ru­čit zvážení odkla­du, pokud se dí­tě při zápi­su jeví ja­ko ne­zra­lé, ale ko­nečné roz­hodnutí je vž­dy na ro­di­čích. Do­po­ru­čuje­me po­ra­dit se s paní uči­telkou v ­ma­teřské ško­le, kte­rá je nej­lépe schopná od­hadnout zra­lost dí­t­ě­te.

Za­­pi­­suje­­me dě­­ti na­ro­zené do 31.8.2011, mo­hou být za­­psané i dě­­ti poz­­dě­­ji na­ro­zené (do 30.6.2012).

V le­­tošním školním ro­­ce jsou pro při­­jím­ání dětí k základní­­mu vz­­děl­­ávání do Základní ško­ly Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka, Pod Za­­hra­­da­­mi 317 stano­ve­­na ta­­to kri­­téria:

1.Žák má ad­re­su trvalého po­by­tu ve spá­d­ovém obvo­du, popř. ob­ci s ­do­ho­dou uzavřenou se zřiz­ova­te­lem:                         5 bo­dů

(Údaj o mís­tu trvalého po­by­tu ob­ča­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­ča­na ve­dená v infor­mačním sys­té­mu evi­den­ce obyva­tel ja­ko evi­denční ad­re­sa je­ho po­by­tu.

U cizin­ce pod­le § 20 záko­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­to po­by­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­ré pro­káže příslušným platným dokla­dem.)

2Star­ší sou­ro­zenec za­pi­sovaného dí­t­ě­te je žákem Základní ško­ly Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka, Pod Za­­hra­­da­­mi 317:              2 bo­­dy          

3. Žák má sku­tečné byd­liš­tě ve spá­d­ovém obvo­du:          1 bod 

(Sku­tečné byd­liš­tě ob­ča­na je ad­re­sa, kde se ob­čan oprav­du zdržuje s úmys­lem žít tam - te­dy kde člověk sku­tečně byd­lí.)

V přípa­dě rovnos­ti bo­dů u žá­ků bu­de je­jich po­řa­dí ur­čeno pod­le nejkratší vz­dál­enos­ti ad­re­sy mís­ta trvalého po­by­tu dí­t­ě­te od ško­ly (měř­eno vz­dušnou ča­rou od GPS souřadnic ško­ly k nej­bližší­mu mís­tu obvo­du bu­dovy trvalého po­by­tu dí­t­ě­te, za­okrouh­leno na ce­lé me­t­ry, čím kratší vz­dál­enost od ško­ly, tím lepší umís­tění).

U žá­ků s ad­re­sou trvalého po­by­tu se stejnou vz­dál­enos­tí od ško­ly (ví­ce žá­ků byd­lí­cích ve stejném by­tovém do­mě, stejná vz­dušná vz­dál­enost ví­ce ne­movi­tos­tí) roz­ho­duje v přípa­dě potře­by ur­čení je­jich přesného po­řa­dí los.

Škol­ské obvo­dy stanovil Magis­trát měs­ta Par­du­bic vy­hlášk­ou č. 8/2005 ve znění vy­hláš­ek č. 5/2006, č.11/2012 a č.11/2013. V příl­o­ze přiklá­d­á­me zmíněnou vy­hlášku a přehlednou mapku obvo­dů.

Po­řa­­dí u zápi­­su není roz­ho­­du­­jí­­cí, a pro­­­to přijď­­te v k­­te­rýko­­liv čas zápi­­su.

Vážení ro­­di­­če, na­še ško­la plánuje otevření tří prvních tříd po 25 žácích, čtvr­tou tří­du z ­dův­o­du na­plnění kapa­ci­ty ško­ly otevřít nelze, kapa­ci­tu ško­ly již rovněž dál zvy­šovat nelze. Věř­­í­­me ale, že  vy­­hoví­me všem záj­­em­­cům ze spá­d­ové ob­las­­ti z blíz­k­ého oko­lí ško­ly a bu­­de­­me vel­­mi rá­­di, pokud při­j­­de­­te k ­­zápi­­su právě do na­ší ško­ly.

Ro­­di­­če u zápi­­su vy­­plní dva tiskopi­sy: Žá­d­ost o při­je­tí k základní­­mu vz­­děl­­ávání a Zápisní lís­­tek pro školní rok 2017/18. K ­­zápi­­su do­loží ro­­di­­če rodný list dí­t­ě­­te a doklad o je­ho byd­­liš­­ti. Byd­liš­tě lze do­ložit po­mo­cí ob­čan­ského průka­zu, pa­su, po­tvrzením z evi­den­ce obyva­tel­stva ne­bo čestným pro­hláš­ením – viz příl­o­ha.

Výše zmíněné tiskopi­sy rovněž vy­­plní ro­­di­­če dětí, kte­­ré měly odklad z loňského roku. Dí­­tě se mu­­sí znovu k ­­zápi­­su do­stavit.

Odklad školní do­cház­ky:  Ro­­di­­če, kte­ří bu­­dou žá­d­at o odklad školní do­­cház­ky (viz Zápisní lís­­tek – odklad ano-ne), do­stanou při zápi­­su tiskopis – Žá­d­ost o odklad školní do­­cház­ky, kte­­rý vy­­plní  a do­­da­­jí k ně­­mu dvě po­­sou­zení  - z PPP a od lé­­kaře ne­­bo kli­nického psycho­loga.  Žá­d­ost o odklad , vy­­jád­­ř­ení PPP a lé­­kaře ne­­bo kli­nického psycho­loga  o­­devz­­da­­jí  ve ško­le nej­déle do 28. 4. 2017.

 Sezná­mení  s ­výsledkem zápi­su: Roz­hodnutí o při­je­tí není au­­to­­ma­­ticky za­­­síl­­áno, ale je ozná­­meno nás­le­­du­­jí­­cím způ­s­o­bem: zve­řejněním sezna­­mu při­ja­tých i ne­při­ja­tých dětí na přístupném mís­­tě ve ško­le – v na­ší ško­le na vývěs­­ce u vcho­­du do hlavní bu­­dovy a na nás­­­těn­­ce upro­­střed are­álu a na we­­bových strán­­kách ško­ly. 

Seznam bu­­de zve­řejněn obě­­ma způ­s­o­­by nejméně po do­bu 15 dnů. Předpoklá­d­aný ter­mín zve­řejnění je v na­ší ško­le stano­­ven na dny: úterý 18. dubna 2017 – pá­tek 12. května 2017.

V ­­sezna­­mu ne­­mo­hou být uve­­de­­na jmé­­na, dě­­ti zde bu­­dou uve­­de­­ny pod regis­trační­­mi čís­ly.Pro ty­­to úče­ly bu­­de kaž­d­é­­mu dí­t­ě­­ti při zápi­­su při­­děl­­eno regis­trační čís­lo.

O při­je­tí dí­t­ě­­te bu­­de v soula­­du s § 67 odst. 2 záko­­na č. 500/2004 Sb., správního řá­­du vy­­ho­­to­­veno pí­­sem­né roz­hodnutí, kte­­ré bu­­de sou­­čás­­tí spi­­su dí­t­ě­­te ve ško­le. Při­ja­­tým dě­­tem ne­bu­­de roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě do­ru­­čováno, ro­­di­­če mo­hou požá­d­at o je­ho vy­­­dání v kan­­ce­láři ško­ly v týd­­nu od 24. dubna do 28. dubna 2017.

Všech­­ny potřebné for­­muláře bu­­dou k ­­dispo­zi­­ci u zápi­­su, můž­e­­te si je rovněž stáhn­­out – tvo­ří příl­­o­hy to­ho­­to článku.

V ­sou­časné do­bě připravuje­me tabulku s rozpi­­sem, ve k­­te­rých ča­­sech bu­dou za­­pi­­sovat jedno­t­­livé paní uči­­telky, do­plní­me ji před zápi­sem.

skolske-obvody-mapa-3-

skolske-obvody-vyhlaska-1-

zadost-o-odklad-1-

zadost-o-prijeti-2-

zapis-do-zs-def

kriteria-plakat-20172018

zapisni-listek-1-

487-cestne-prohlaseni-bydliste-1-

desatero-pro-rodice

dulezite-terminy-1-

informace-o-stravovani-1-

rozpis-sluzeb-2017

prihlaska-ke-stravovani-1-

rozpis-sluzeb-2017-1-

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy