ZŠ Pardubice - Studánka - Kroužek robotiky na Studánce

Kroužek robotiky na Studánce

„Krou­žek se vy­ví­jí již od lis­topa­du roku 2015 a průb­ěh ho­din ří­dí dob­rovolník , p. Edo Kralovič.
Cíl­em kroužku má být mo­tiva­ce, kte­rá má být smě­ř­ová­na k roz­vi­jení zna­los­tí z ob­las­ti ro­bo­tiky, elek­tro­niky a pro­gra­mování.


Sna­hou na­šich we­bových stránek je  pub­lika­ce člán­ků a mo­tiva­ce ji­ných k ro­bo­ti­ce, pro­tože elek­tro­nika má před se­bou ve­likou bu­doucnost.

Za­čína­li js­me, když  ne­byly ve ško­le do­stupné ma­te­ri­ály, jež by nám umož­ňovaly po­moc při prá­ci a nik­do z nás ne­měl do­sta­tek zna­los­tí, a tak na­še ho­di­ny pro­bíh­aly vel­mi po­malu a ne­efek­tivním způ­s­o­bem, i přes ty­to ne­do­statky usi­lu­je­me, aby krou­žek fungo­val lépe a dál. Dě­kuje­me."

http://www.ro­bokrou­zek-stu­danka.es­tranky.cz/
 

s pozdravem:

Edo KRALOVIC

Mi­chal NĚ­ME­ČEK

Fi­lip DVO­ŘÁ­ČEK

Ra­do­mil VON­DRÁ­ČEK

La­di­slav VON­DRÁ­ČEK

Adam MA­LÍŘ

Mé velké po­dě­kování pat­ří panu E. Kralovi­čovi. Pan Kralovič je vý­j­i­mečný člověk, kroužkem a je­ho přípravou oprav­du do­slova ži­je. Kroužku ro­bo­tiky da­roval  stavebni­ce, se kte­rý­mi žá­ci pracu­jí s nadšením. 

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy