ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení do sportovních tříd

Přijímací řízení do sportovních tříd

Pozvánka na výb­­­ěr­ové řízení do spor­­­tovní tří­­­dy v 6. ročníku pro školní rok 2017/2018 

V pátek 5.5. 2017 v 9 hodin  pro­­­běh­ne v ­­­těl­­­o­­­cvičně ško­ly a na ven­­kovním hřiš­­ti te­s­­tování do spor­­­tovní tří­­­dy.

(Pozn. Testování do třídy s rozšířenou výukou Aj proběhne cca do týdne až 14 dnů po 5.5. 2017. Děti mohou absolvovat oboje testování- jak do sp. třídy, tak do třídy s rozš. výukou Aj)

S ­­­se­­­bou spor­­­tovní ob­le­­­čení a obuv ven i do těl­­o­­cvič­­ny. K­­do má švi­hadlo ,tak vzít s ­­se­­bou, ji­nak půj­­čí­­me.

V rám­­­ci te­s­­tování bu­­­de pro­­­věř­­­e­­­na fyzická zdatnost dí­t­ě­­­te a je­ho spor­­­tovní předpokla­­­dy, úko­ly bu­­­dou za­­­měř­­­e­­­ny pře­­­devším na at­le­­­tické dovednos­­­ti a mí­­­čové hry. 

Konkrétně:

Sprint na 50 m, dri­b­­link s mí­­čem, skoky přes švi­hadlo, šplh na ty­­či, ko­­touly, vy­­trva­­lost­ní běh 1000 m, skok daleký.

V přípa­dě rovnos­ti bo­dů bu­de přih­líženo k prům­ě­ru zná­mek za 1.po­lo­le­tí 5. tří­dy a na případná výchovná opat­ření, kte­rá by­la dí­t­ě­ti uděl­e­na rovněž v 5. tří­dě.

Pokud se něk­­­te­­­ré z ­­­dětí v ­­­daném ter­mínu ne­může do­stavit, je tře­­­ba se omlu­vit a do­mlu­vit se na náhradním ter­mínu.

Přihláška není nutná. 

Organiza­­­ci při­­­jí­­­ma­­­cího řízení za­­­­­jis­tí ředitel ško­ly Mgr. Fi­­­lip Pat­levič.

Pozn. Sou­­čás­­tí výu­­ky ve spor­­tovní tří­­dě je i plavání v 50 m bazénu. Je nutné, aby dě­­ti uplavaly ale­spoň 50 m.

Záj­em­ci o spor­tovní tří­du z ji­ných škol mo­hou na zkoušky při­jít. Pro plnou kapa­ci­tu na­ší ško­ly bu­de­me ale přednostně vy­bír­at dě­ti ze Stu­dánky. V přípa­dě, že se uvolní mís­to, bu­dou i  dě­ti z ji­ných škol při­ja­ty.

Mgr. Fi­lip Pat­levič

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy