ZŠ Pardubice - Studánka - Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na šk. rok 2017/2018

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na šk. rok 2017/2018

Vážení ro­­di­­če žá­ků bu­dou­cích 1. tříd,

dě­kuje­me Vám za pro­je­vení dův­ě­ry s níž js­te si k ­zápi­su svého dí­t­ě­te do 1. tří­dy vy­bra­li právě na­ší ško­lu, a je nám vel­­mi lí­­to, že z kapa­­ci­t­ních dův­o­­dů ne­můž­e­­me při­jmout všech­­ny dě­­ti, kte­­ré se le­­tos do na­ší ško­ly k ­zápi­su do­stavi­ly.

Při při­­jím­ání js­­me po­stu­po­va­­li dle pře­­dem daných kri­­térií.

V při­loženém sou­bo­ru nalezne­te seznam dětí – je­jich regis­tračních čí­sel -  kte­ré byly na zákla­dě použi­tí kri­térií při­ja­ty, nebo žádaly o odklad.

Při­ja­tým dě­tem ne­bu­de roz­hodnutí v pí­sem­né po­do­bě do­ru­čováno, můž­e­te si je ale vy­zvednout v kan­ce­láři ško­ly v týd­nu od 24. - 28. 4. 2017.

rozhodnuti-o-prijeti-k-zv

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy