ZŠ Pardubice - Studánka - Nabídka kroužků 2017/2018

Nabídka kroužků 2017/2018

Na­bídka krouž­ků ve školním ro­ce 2017/2018

V příl­o­ze přiklá­d­á­me na­bídku záj­mových útva­rů, kte­ré bu­dou v přípa­dě záj­mu žá­ků pro­bíh­at v na­ší ško­le ve školním ro­ce 2017/2018.

Do kroužku se můž­e­te přihlá­s­it vy­plněním přih­lášky a je­jím ode­vz­dáním třídní­mu uči­te­li ne­bo pří­mo ve­dou­cí­mu kroužku. Pokud vy­plní­te přih­lášku na­ší ško­ly do kte­réhoko­liv kroužku, pře­dá­me ji organizá­to­rům krouž­ků.

DŮL­EŽI­TÉ: Kaž­dý krou­žek mu­sí mít svou sa­mostatnou přih­lášku.

Agen­tu­ra Kroužky  Mgr. Kvě­ty Štěr­bové  má vlast­ní přih­lášku na kroužky, kte­rou je možné stáhn­out si v příl­o­ze, nej­lépe se však přihlá­s­it pří­mo na we­bu agen­tu­ry. Kon­takt t: 777 280 288, 777 352 263,  www.krouz­ky.cz.

Hu­dební ško­la U nás po­řá­dá zápis do svých lek­cí  v u­čebně hu­dební výc­hovy na­ší ško­ly (pavi­lon od­borných uče­ben) v po­lovi­ně září – ter­mín bu­de upřesněn. Případné bližší infor­ma­ce ob­drží­te u ře­di­te­le ško­ly Ing. Mar­ti­na Ch­me­laře, t: 775 078 192, www.hu­debni-sko­la.unas.cz. Hu­dební ško­la má vlast­ní přih­lášku, kte­rou ob­drží­te u zápi­su.

O krouž­c­ích organizovaných paní Ša­ro­chovou se můž­e­te ví­ce dozvě­dět na we­bových strán­kách www.kroužkypro­dě­ti.cz  ne­bo www.dai­to­ryu.cz. Kon­takt na paní Ša­ro­chovou – t: 775 110 776.

 V příl­o­ze naj­de­te for­mulář  přih­lášky pro případné záj­em­ce o kroužky flor­balu, kte­rý za­jišť­uje DDM ALFA.  S případný­mi do­ta­zy ohledně flor­balu se ob­ra­cej­te ­na pí. Janeč­k­ovou Zuzanu – tel.: 739138717, popř.: zuzanajaneckovaddmalfacz

V příl­o­ze rovněž přiklá­d­á­me na­bídku bas­ket­balových  krouž­ků pro dívky BK Stu­dánka.  Na kroužky  se  nej­lépe  přihlá­s­í­te na 1. tréninku, případně je možné se pře­dem do­mlu­vit s trenérkou Pavlínou Cho­cho­lou­šovou  - t: 731 260 944, www.bkstu­danka.cz

Krou­žek pro dě­­ti VĚ­­DA NÁS BAVÍ – dě­­ti se v kroužku hravou a zábavnou for­­mouseznámí s ta­­ji vědních obo­rů (fyzika, che­­mie, as­t­ro­no­­mie, přír­­o­­do­pis), po­staví si eko­lo­­gický au­­to­­mo­­bilfungu­­jí­­cí mo­­del trávi­­cí soustavy, zjis­tí, jak vzni­ka­­jí mapy ne­­bo pro­­niknou do tajem­­ství stav­­by pe­ri­skopu a­pod. Zkrátka vyzkou­ší si, ja­ké to je, stát se na chví­­li ma­­lým věd­­cem.

Lek­­ce jsou na­pro­s­­to bez­­­pečné a vhodné už pro dě­­ti od 6 do 12 let.

Při­h­­lášky a ví­­ce infor­­ma­­cí na we­bu kroužky VĚ­­DA NÁS BAVÍ.(www.ve­­danasbavi.cz)

Ješ­tě upo­zorňuje­me na možnost výu­ky zpěvu u chlap­ců 1. stupně ve­dených pra­covníky Základního uměl­eckého sbo­ru Bo­nifan­tes.  Mís­to ačas výu­ky bu­de upřesněn.  Záj­em­ci se mo­hou do­mlouvat te­lefo­nicky s uměl­eckým ře­di­te­lem Janem Míškem, t: 777 744 955, misekbonifantescz, http://www.bo­nifan­tes.cz . V druhém školním týd­nu pra­covní­ci  Bo­nifan­te­s  bu­dou v na­ší ško­le pro­vá­d­ět v ­do­po­ledních ho­di­nách ná­b­or a vy­tipu­jí vhodné adep­ty do kroužku.

na­bidka-krouzku-zs-stu­danka-20172018

prihlaska-zs-stu­danka

prihlaska-do-klu­bu-dai­to-ryu-stu­danka

stu­danka-krouz­ky-vych

quil­ling-ukaz­ka-pra­ce

prazd­na-prihlaska-1-ddm-alfa

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy