ZŠ Pardubice - Studánka - Organizace prvního týdne školního roku 2017/2018

Organizace prvního týdne školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 za­číná v pondělí  4. září 2017.

V pondělí 4. září pro­běh­ne jed­na vy­u­čova­cí ho­di­na.

Ro­di­če prvňáč­ků po přivít­ání ve tří­dách v 8 ho­din pozve­me na úvodní schůzku s ve­dou­cí školní druži­ny. Schůz­ka pro­běh­ne od 8.15 do 8.45 ve školní jí­delně.

Od 9 do 9.30 ho­din bu­dou na­ši prvňáč­ci pa­sováni na ško­láka – pa­sování dle po­ča­sí pro­běh­ne na školním hřiš­ti ne­bo v ­těl­o­cvičně.

Od 17 ho­din pro­běhn­ou v  1. tří­dách třídní schůz­ky.

V úterý 5. září bu­dou s žáky ve tří­dách po ce­lý den třídní uči­te­lé. Na 1. i na 2. stupni s vý­j­imkou 1. tříd pro­běhn­ou čtyři vy­u­čova­cí ho­di­ny třídnických pra­cí, v rám­ci kte­rých si žá­ci bu­dou mo­ci za­kou­pit se­ši­ty na školní rok. Od třídního uči­te­le zís­k­a­jí žá­ci infor­ma­ci o výši plat­by za se­ši­ty 4. září.

Tří­dy 1. stupně kon­čí po 4. vy­u­čova­cí ho­di­ně (11.50) a od­cháze­jí na oběd. Žá­ci 2. stupně se pá­tou vy­u­čova­cí ho­di­nu vy­u­ču­jí před­mět, kte­rý je učí je­jich třídní uči­tel a od­cháze­jí na oběd ve  12.45. 

Prvňáč­ci se v úterý 5. září učí dvě vy­u­čova­cí ho­di­ny do 9.45 (od 9.45 funguje školní druži­na). Ve středu 6.září tři vy­u­čova­cí ho­di­ny do 10,40 (od 10,40 funguje školní druži­na). Od 7. září za­číná výu­ka dle rozvr­hu ( čtyři vy­u­čova­cí ho­di­ny do 11.50).

Všem žákům ško­ly pře­j­e­me do nového školního roku šťastné vy­kro­čení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy