ZŠ Pardubice - Studánka - Informace k zápisu 2018/2019 (upravený rozpis služeb kvůli nemoci)

Informace k zápisu 2018/2019 (upravený rozpis služeb kvůli nemoci)

Vážení ro­­­­di­­­­če,

zápis do prvních tříd pro­­­­běh­ne  ve dnech  18. a 19. dub­­na 2018 v pá­­­­tém pavi­lo­nu vž­­dy od 13,00 – 18,00 ho­­­­din.

Zápis není v žád­­­ném přípa­­­dě zkoušk­ou: Pro­­­­­bíhá ja­ko řízený roz­hovor mezi za­­­pi­­­su­­­jí­­­cí paní uči­­­telkou a dí­t­ě­­­tem, sle­­­duje­­­me výs­­­lovnost a slovní zá­s­o­bu dí­t­ě­­­te (např. před­sta­­­vení se, bás­­­nička ne­­­bo krátké vy­­­právění), dále zjišť­uje­­­me, zda dí­­­tě ro­zeznává barvy a ge­o­­­me­t­­­rické tva­­­ry, zda má základní před­stavu ma­­­te­­­ma­­­tické řa­­­dy ( 1 - 5), může předvést, že již ro­zeznává něk­­­te­rá pís­­­menka (ale sa­­­mozřejmě ne­­­mu­­­sí). Ověř­­­uje­­­me rovněž grafo­­­mo­­­to­­­rické dovednos­­­ti dí­t­ě­­­te (kre­s­­­ba po­stavy, obkre­s­lení předkre­s­lených tva­rů).

Ško­­­la může do­po­ru­­­čit zvážení odkla­­­du, pokud se dí­­­tě při zápi­­­su jeví ja­ko ne­zra­­­lé, ale ko­nečné roz­hodnutí je vž­­­dy na ro­­­di­­­čích. Do­po­ru­­­čuje­­­me po­ra­­­dit se s paní uči­­­telkou v ­­­ma­­­teřské ško­le, kte­rá je nej­lépe schopná od­hadnout zra­­­lost dí­t­ě­­­te.

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2012, mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené (do 30.6.2013).

V le­­­­tošním školním ro­­­­ce jsou pro při­­­­jím­ání dětí k základní­­­­mu vz­­­­děl­­­­ávání do Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce – Stu­­­­dánka, Pod Za­­­­hra­­­­da­­­­mi 317 stano­ve­­­­na ta­­­­to kri­­­­téria:

1.Žák má ad­re­­­su trvalého po­by­­­tu ve spá­d­ovém obvo­­­du, popř. ob­­­ci s ­­­do­ho­­­dou uzavřenou se zřiz­­­ova­­­te­lem:                         5 bo­­­dů

(Údaj o mís­­­tu trvalého po­by­­­tu ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­­­ča­­­na ve­­­dená v infor­­­mačním sys­­­té­­­mu evi­­­den­­­ce obyva­­­tel ja­ko evi­­­denční ad­re­sa je­ho po­by­­­tu.

U cizin­­­ce pod­le § 20 záko­­­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­­­to po­by­­­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­­­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­­­ré pro­­­káže příslušným platným dokla­­­dem.)

2Star­ší sou­ro­zenec za­pi­­­sovaného dí­t­ě­­­te je žákem Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce – Stu­­­­dánka, Pod Za­­­­hra­­­­da­­­­mi 317:              2 bo­­­­dy          

3. Žák má sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ve spá­d­ovém obvo­­­du:          1 bod 

(Sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kde se ob­­­čan oprav­­­du zdržuje s úmys­lem žít tam - te­­­dy kde člověk sku­­­tečně byd­lí.)

V přípa­­­dě rovnos­­­ti bo­­­dů u žá­­­ků bu­­­de je­­­jich po­řa­­­dí ur­­­čeno pod­le nejkratší vz­­­dál­enos­­­ti ad­re­sy mís­­­ta trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te od ško­ly (měř­­­eno vz­­­dušnou ča­rou od GPS souřadnic ško­ly k nej­bližší­­­mu mís­­­tu obvo­­­du bu­­­dovy trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te, za­­­okrouh­leno na ce­­­lé me­t­­­ry, čím kratší vz­­­dál­enost od ško­ly, tím lepší umís­­­tění).

U žá­­­ků s ad­re­­­sou trvalého po­by­­­tu se stejnou vz­­­dál­enos­tí od ško­ly (ví­­­ce žá­­­ků byd­lí­­­cích ve stejném by­­­tovém do­mě, stejná vz­­­dušná vz­­­dál­enost ví­­­ce ne­­­movi­­­tos­tí) roz­ho­­­duje v přípa­­­dě potře­­­by ur­­­čení je­­­jich přesného po­řa­­­dí los.

Ško­l­ské obvo­­­dy stanovil Magis­trát měs­­­ta Par­­­du­­­bic vy­­­hlášk­ou č. 8/2005 ve znění vy­­­hláš­ek č. 5/2006, č.11/2012 a č.11/2013. V příl­­­o­ze přiklá­d­á­­­me zmíněnou vy­­­hlášku a přehlednou mapku obvo­­­dů.

Po­řa­­­­dí u zápi­­­­su není roz­ho­­­­du­­­­jí­­­­cí, a pro­­­­­­­to přijď­­­­te v k­­­­te­rýko­­­­liv čas zápi­­­­su.

Vážení ro­­­­di­­­­če, na­še ško­­­la plánuje otevření tří prvních tříd po 25 žá­­cích, čtvr­­­tou tří­­­du z ­­­dův­o­­­du na­plnění kapa­­­ci­­­ty ško­ly otevřít nelze, kapa­­­ci­­­tu ško­ly již rovněž dál zvy­šovat nelze. Věř­­­­í­­­­me ale, že  vy­­­­hoví­­­me všem záj­­­­em­­­­cům ze spá­d­ové ob­las­­­­ti z blíz­k­ého oko­lí ško­ly a bu­­­­de­­­­me vel­­­­mi rá­­­­di, pokud při­j­­­­de­­­­te k ­­­­zápi­­­­su právě do na­ší ško­ly. Třídní­mi uči­tel­ka­mi bu­dou­cích 1. tříd bu­dou Mgr. Zuza­na Ří­po­vá, Mgr. Lud­mi­la Košvan­cová a Mgr. Jitka Ry­bá­ř­ová.

Ro­­­­di­­­­če u zápi­­­­su vy­­­­plní dva tiskopi­sy: Žá­d­ost o při­je­tí k základní­­­­mu vz­­­­děl­­­­ávání a Zápisní lís­­­­tek pro školní rok 2018/19. K ­­­­zápi­­­­su do­loží ro­­­­di­­­­če rodný list dí­t­ě­­­­te a doklad o je­ho byd­­­­liš­­­­ti. Byd­­­liš­­­tě lze do­ložit po­­­mo­­­cí ob­­­čan­ského průka­­­zu, pa­­­su, ne­­­bo čestným pro­­­hláš­ením – viz příl­­­o­ha (můž­e­te si před­vyplnit i do­ma a při­nést k zápi­su vy­tiš­těné).

Výše zmíněné tiskopi­sy rovněž vy­­­­plní ro­­­­di­­­­če dětí, kte­­­­ré měly odklad z loňského roku. Dí­­­­tě se mu­­­­sí znovu k ­­­­zápi­­­­su ­­do­stavit.

Odklad školní do­­­cház­ky:  Ro­­­­di­­­­če, kte­ří bu­­­­dou žá­d­at o odklad školní do­­­­cház­ky (viz Zápisní lís­­­­tek – odklad ano-ne), do­stanou při zápi­­­­su tiskopis – Žá­d­ost o odklad školní do­­­­cház­ky, kte­­­­rý vy­­­­plní  a do­­­­da­­­­jí k ně­­­­mu dvě po­­­­sou­zení  - z PPP a od lé­­­­kaře ne­­­­bo kli­nického psycho­loga.  Žá­d­ost o odklad , vy­­­­jád­­­­ř­ení PPP a lé­­­­kaře ne­­­­bo kli­nického psycho­loga  se snaž­te ode­vz­dat ve ško­le do 10. 5.2018 (nej­déle do 31. 5. 2018 - PPP může být v tom­to ob­do­bí za­ne­prázdně­na).

 Sezná­­­mení  s ­­­výsledkem zápi­­­su: Roz­hodnutí o při­je­tí není au­­­­to­­­­ma­­­­ticky za­­­­­­­síl­­­­áno, ale je ozná­­­­meno nás­­­le­­­­du­­­­jí­­­­cím způ­s­o­bem: zve­řejněním sezna­­­­mu při­ja­tých i ne­při­ja­tých dětí na přístupném mís­­­­tě ve ško­le – v na­ší ško­le na vývěs­­­­ce u vcho­­­­du do hlavní bu­­­­dovy a na nás­­­­­­­těn­­­­ce upro­­­­střed are­álu a na we­­­­bových strán­­­­kách ško­ly. 

Seznam bu­­­­de zve­řejněn obě­­­­ma způ­s­o­­­­by nejméně po do­bu 15 dnů. Předpoklá­d­aný ter­mín zve­řejnění je v na­ší ško­le stano­­­­ven na dny:  pá­tek 27. dub­­na 2018 – úte­rý 15. květ­­na 2018.

V ­­­­sezna­­­­mu ne­­­­mo­hou být uve­­­­de­­­­na jmé­­­­na, dě­­­­ti zde bu­­­­dou uve­­­­de­­­­ny pod regis­trační­­­­mi čís­ly.Pro ty­­­­to úče­ly bu­­­­de kaž­d­é­­­­mu dí­t­ě­­­­ti při zápi­­­­su při­­­­děl­­­­eno regis­trační čís­lo.

O při­je­tí dí­t­ě­­­­te bu­­­­de v soula­­­­du s § 67 odst. 2 záko­­­­na č. 500/2004 Sb., správního řá­­­­du vy­­­­ho­­­­to­­­­veno pí­­­­sem­né roz­hodnutí, kte­­­­ré bu­­­­de sou­­­­čás­­­­tí spi­­­­su dí­t­ě­­­­te ve ško­le. Při­ja­­­­tým dě­­­­tem ne­bu­­­­de roz­hodnutí v pí­­­­sem­né po­­­­do­­­­bě do­ru­­­­čováno, ro­­­­di­­­­če mo­hou požá­d­at o je­ho vy­­­­­­­dání v kan­­­­ce­láři ško­ly v týd­­­­nu od 14. květ­na do 25. květ­na 2018.

Všech­­­­ny potřebné for­­­­muláře bu­­­­dou k ­­­­dispo­zi­­­­ci u zápi­­­­su, můž­e­­­­te si je rovněž stáhn­­­­out – tvo­ří příl­­­­o­hy to­ho­­­­to článku.

V ­­­sou­­­časné do­­­bě připravuje­­­me tabulku s rozpi­­­­sem, ve k­­­­te­rých ča­­­­sech bu­­­dou za­­­­pi­­­­sovat jedno­t­­­­livé paní uči­­­­telky, do­plní­­­me ji před zápi­­­sem.

rozpis-slu­zeb-opra­ve­ny

za­pisni-lis­tek-1-

za­dost-o-pri­je­ti-2-

za­dost-o-odklad-1-

skol­ske-obvo­dy-vy­hlaska-1-

skol­ske-obvo­dy-mapa-3-

prihlaska-ke-stravovani-1-

infor­ma­ce-o-stravovani-1-

dulezi­te-ter­mi­ny-1-

de­sa­te­ro-pro-ro­di­ce

487-cestne-pro­hla­seni-byd­lis­te-1-

za­pis-20182019-le­tak

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy