ZŠ Pardubice - Studánka - Informace k zápisu 2018/2019 (upravený rozpis služeb kvůli nemoci)

Informace k zápisu 2018/2019 (upravený rozpis služeb kvůli nemoci)

Vážení ro­­­di­­­če,

zápis do prvních tříd pro­­­běh­ne  ve dnech  18. a 19. dub­na 2018 v pá­­­tém pavi­lo­nu vž­dy od 13,00 – 18,00 ho­­­din.

Zápis není v žád­­ném přípa­­dě zkoušk­ou: Pro­­­bíhá ja­ko řízený roz­hovor mezi za­­pi­­su­­jí­­cí paní uči­­telkou a dí­t­ě­­tem, sle­­duje­­me výs­­lovnost a slovní zá­s­o­bu dí­t­ě­­te (např. před­sta­­vení se, bás­­nička ne­­bo krátké vy­­právění), dále zjišť­uje­­me, zda dí­­tě ro­zeznává barvy a ge­o­­me­t­­rické tva­­ry, zda má základní před­stavu ma­­te­­ma­­tické řa­­dy ( 1 - 5), může předvést, že již ro­zeznává něk­­te­rá pís­­menka (ale sa­­mozřejmě ne­­mu­­sí). Ověř­­uje­­me rovněž grafo­­mo­­to­­rické dovednos­­ti dí­t­ě­­te (kre­s­­ba po­stavy, obkre­s­lení předkre­s­lených tva­rů).

Ško­­la může do­po­ru­­čit zvážení odkla­­du, pokud se dí­­tě při zápi­­su jeví ja­ko ne­zra­­lé, ale ko­nečné roz­hodnutí je vž­­dy na ro­­di­­čích. Do­po­ru­­čuje­­me po­ra­­dit se s paní uči­­telkou v ­­ma­­teřské ško­le, kte­rá je nej­lépe schopná od­hadnout zra­­lost dí­t­ě­­te.

Za­­­pi­­­suje­­­me dě­­­ti na­ro­zené do 31.8.2012, mo­hou být za­­­psané i dě­­­ti poz­­­dě­­­ji na­ro­zené (do 30.6.2013).

V le­­­tošním školním ro­­­ce jsou pro při­­­jím­ání dětí k základní­­­mu vz­­­děl­­­ávání do Základní ško­ly Par­­­du­­­bi­­­ce – Stu­­­dánka, Pod Za­­­hra­­­da­­­mi 317 stano­ve­­­na ta­­­to kri­­­téria:

1.Žák má ad­re­­su trvalého po­by­­tu ve spá­d­ovém obvo­­du, popř. ob­­ci s ­­do­ho­­dou uzavřenou se zřiz­­ova­­te­lem:                         5 bo­­dů

(Údaj o mís­­tu trvalého po­by­­tu ob­­ča­­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­­ča­­na ve­­dená v infor­­mačním sys­­té­­mu evi­­den­­ce obyva­­tel ja­ko evi­­denční ad­re­sa je­ho po­by­­tu.

U cizin­­ce pod­le § 20 záko­­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­­to po­by­­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­­ré pro­­káže příslušným platným dokla­­dem.)

2Star­ší sou­ro­zenec za­pi­­sovaného dí­t­ě­­te je žákem Základní ško­ly Par­­­du­­­bi­­­ce – Stu­­­dánka, Pod Za­­­hra­­­da­­­mi 317:              2 bo­­­dy          

3. Žák má sku­­tečné byd­­liš­­tě ve spá­d­ovém obvo­­du:          1 bod 

(Sku­­tečné byd­­liš­­tě ob­­ča­­na je ad­re­sa, kde se ob­­čan oprav­­du zdržuje s úmys­lem žít tam - te­­dy kde člověk sku­­tečně byd­lí.)

V přípa­­dě rovnos­­ti bo­­dů u žá­­ků bu­­de je­­jich po­řa­­dí ur­­čeno pod­le nejkratší vz­­dál­enos­­ti ad­re­sy mís­­ta trvalého po­by­­tu dí­t­ě­­te od ško­ly (měř­­eno vz­­dušnou ča­rou od GPS souřadnic ško­ly k nej­bližší­­mu mís­­tu obvo­­du bu­­dovy trvalého po­by­­tu dí­t­ě­­te, za­­okrouh­leno na ce­­lé me­t­­ry, čím kratší vz­­dál­enost od ško­ly, tím lepší umís­­tění).

U žá­­ků s ad­re­­sou trvalého po­by­­tu se stejnou vz­­dál­enos­tí od ško­ly (ví­­ce žá­­ků byd­lí­­cích ve stejném by­­tovém do­mě, stejná vz­­dušná vz­­dál­enost ví­­ce ne­­movi­­tos­tí) roz­ho­­duje v přípa­­dě potře­­by ur­­čení je­­jich přesného po­řa­­dí los.

Ško­l­ské obvo­­dy stanovil Magis­trát měs­­ta Par­­du­­bic vy­­hlášk­ou č. 8/2005 ve znění vy­­hláš­ek č. 5/2006, č.11/2012 a č.11/2013. V příl­­o­ze přiklá­d­á­­me zmíněnou vy­­hlášku a přehlednou mapku obvo­­dů.

Po­řa­­­dí u zápi­­­su není roz­ho­­­du­­­jí­­­cí, a pro­­­­­to přijď­­­te v k­­­te­rýko­­­liv čas zápi­­­su.

Vážení ro­­­di­­­če, na­še ško­­la plánuje otevření tří prvních tříd po 25 žá­cích, čtvr­­tou tří­­du z ­­dův­o­­du na­plnění kapa­­ci­­ty ško­ly otevřít nelze, kapa­­ci­­tu ško­ly již rovněž dál zvy­šovat nelze. Věř­­­í­­­me ale, že  vy­­­hoví­­me všem záj­­­em­­­cům ze spá­d­ové ob­las­­­ti z blíz­k­ého oko­lí ško­ly a bu­­­de­­­me vel­­­mi rá­­­di, pokud při­j­­­de­­­te k ­­­zápi­­­su právě do na­ší ško­ly. Třídními učitelkami budoucích 1. tříd budou Mgr. Zuzana Řípová, Mgr. Ludmila Košvancová a Mgr. Jitka Rybářová.

Ro­­­di­­­če u zápi­­­su vy­­­plní dva tiskopi­sy: Žá­d­ost o při­je­tí k základní­­­mu vz­­­děl­­­ávání a Zápisní lís­­­tek pro školní rok 2018/19. K ­­­zápi­­­su do­loží ro­­­di­­­če rodný list dí­t­ě­­­te a doklad o je­ho byd­­­liš­­­ti. Byd­­liš­­tě lze do­ložit po­­mo­­cí ob­­čan­ského průka­­zu, pa­­su, ne­­bo čestným pro­­hláš­ením – viz příl­­o­ha (můžete si předvyplnit i doma a přinést k zápisu vytištěné).

Výše zmíněné tiskopi­sy rovněž vy­­­plní ro­­­di­­­če dětí, kte­­­ré měly odklad z loňského roku. Dí­­­tě se mu­­­sí znovu k ­­­zápi­­­su ­do­stavit.

Odklad školní do­­cház­ky:  Ro­­­di­­­če, kte­ří bu­­­dou žá­d­at o odklad školní do­­­cház­ky (viz Zápisní lís­­­tek – odklad ano-ne), do­stanou při zápi­­­su tiskopis – Žá­d­ost o odklad školní do­­­cház­ky, kte­­­rý vy­­­plní  a do­­­da­­­jí k ně­­­mu dvě po­­­sou­zení  - z PPP a od lé­­­kaře ne­­­bo kli­nického psycho­loga.  Žá­d­ost o odklad , vy­­­jád­­­ř­ení PPP a lé­­­kaře ne­­­bo kli­nického psycho­loga  se snažte odevzdat ve ško­le do 10. 5.2018 (nejdéle do 31. 5. 2018 - PPP může být v tomto období zaneprázdněna).

 Sezná­­mení  s ­­výsledkem zápi­­su: Roz­hodnutí o při­je­tí není au­­­to­­­ma­­­ticky za­­­­­síl­­­áno, ale je ozná­­­meno nás­­le­­­du­­­jí­­­cím způ­s­o­bem: zve­řejněním sezna­­­mu při­ja­tých i ne­při­ja­tých dětí na přístupném mís­­­tě ve ško­le – v na­ší ško­le na vývěs­­­ce u vcho­­­du do hlavní bu­­­dovy a na nás­­­­­těn­­­ce upro­­­střed are­álu a na we­­­bových strán­­­kách ško­ly. 

Seznam bu­­­de zve­řejněn obě­­­ma způ­s­o­­­by nejméně po do­bu 15 dnů. Předpoklá­d­aný ter­mín zve­řejnění je v na­ší ško­le stano­­­ven na dny:  pátek 27. dub­na 2018 – úterý 15. květ­na 2018.

V ­­­sezna­­­mu ne­­­mo­hou být uve­­­de­­­na jmé­­­na, dě­­­ti zde bu­­­dou uve­­­de­­­ny pod regis­trační­­­mi čís­ly.Pro ty­­­to úče­ly bu­­­de kaž­d­é­­­mu dí­t­ě­­­ti při zápi­­­su při­­­děl­­­eno regis­trační čís­lo.

O při­je­tí dí­t­ě­­­te bu­­­de v soula­­­du s § 67 odst. 2 záko­­­na č. 500/2004 Sb., správního řá­­­du vy­­­ho­­­to­­­veno pí­­­sem­né roz­hodnutí, kte­­­ré bu­­­de sou­­­čás­­­tí spi­­­su dí­t­ě­­­te ve ško­le. Při­ja­­­tým dě­­­tem ne­bu­­­de roz­hodnutí v pí­­­sem­né po­­­do­­­bě do­ru­­­čováno, ro­­­di­­­če mo­hou požá­d­at o je­ho vy­­­­­dání v kan­­­ce­láři ško­ly v týd­­­nu od 14. května do 25. května 2018.

Všech­­­ny potřebné for­­­muláře bu­­­dou k ­­­dispo­zi­­­ci u zápi­­­su, můž­e­­­te si je rovněž stáhn­­­out – tvo­ří příl­­­o­hy to­ho­­­to článku.

V ­­sou­­časné do­­bě připravuje­­me tabulku s rozpi­­­sem, ve k­­­te­rých ča­­­sech bu­­dou za­­­pi­­­sovat jedno­t­­­livé paní uči­­­telky, do­plní­­me ji před zápi­­sem.

rozpis-sluzeb-opraveny

zapisni-listek-1-

zadost-o-prijeti-2-

zadost-o-odklad-1-

skolske-obvody-vyhlaska-1-

skolske-obvody-mapa-3-

prihlaska-ke-stravovani-1-

informace-o-stravovani-1-

dulezite-terminy-1-

desatero-pro-rodice

487-cestne-prohlaseni-bydliste-1-

zapis-20182019-letak

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy