ZŠ Pardubice - Studánka - Na návštěvě v éteru

Na návštěvě v éteru

5. března 2018, 16:29 Mgr. Lucie Kovářová

Dne 28. 2. js­me se se tří­dou vy­da­li na exkurzi do ­cen­t­ra měs­ta, po­b­líž Pernštýn­ského nám­ěs­tí síd­lí Český roz­hlas Par­du­bi­ce. Na mís­to js­me do­je­li au­to­bu­sem spo­lečně s paní uči­telkou Ková­ř­ovou a paní uči­telkou Pšenič­k­ovou. Po­ča­sí bylo mrazivé. Roz­dě­l­i­li js­me se na dvě sku­pi­ny. První šla do roz­hla­sového stu­dia, druhá na­tá­če­la ak­tua­li­ty z regi­o­nu v ang­lič­ti­ně. Na ad­re­se Sv. Anežky České js­me zdo­la­li čtyři po­scho­dí vzhů­ru po dlouhém to­či­tém scho­diš­ti. Ne­vě­dě­li js­me, jak ta­kový roz­hlas může vy­pa­dat. Mys­le­li js­me, že to bu­de větší, ale překvapi­lo nás mo­derní vy­ba­vení. Nejd­říve nám sympa­tický re­dak­tor Zdeněk Novák, ve­dou­cí Pro­gra­mu roz­hla­sového stu­dia, ve své kan­ce­láři vy­svět­l­il, jak Český roz­hlas funguje a ja­ké má růz­né stani­ce. Pro nás je ur­čen kanál Ra­dio Wave. Ta­ké nám ře­kl, jak a pod­le če­ho pro­bíhá vy­síl­ání. Zjis­ti­li js­me, že mo­de­rá­to­ři ne­mo­hou do vy­síl­ání ří­kat to, co ch­tě­jí, ale na kaž­d­ou vy­síl­a­cí ho­di­nu exis­tuje sché­ma, mo­del, kte­rý js­me si pro­hléd­li na mo­ni­to­ru po­čít­a­če (ko­láč). Pan Novák nám od­po­vě­děl na všech­ny na­še otáz­ky a vy­svět­l­il nám, že mu­sí pouš­tět hlavně sklad­by, kte­ré se lí­bí li­dem, kte­rým je čtyři­cet let a ví­ce, ti je po­slou­cha­jí nej­ví­ce. Ví­me ta­ké, že Ze­lená vl­na be­re infor­ma­ce od Po­li­cie ČR. Český roz­hlas Par­du­bi­ce je nestát­ní, ve­řejnoprávní fir­ma. Vtipné bylo, když nám pan šéfr­e­dak­tor pus­til sestřih ne­po­ve­dených vy­síl­ání. Tak js­me pozna­li, že prá­ce v roz­hla­se není vůb­ec jedno­du­chá, když se vám ně­co ne­po­ve­de, usly­ší to z rá­d­ia spous­ta li­dí. Ke kon­ci nám ješ­tě po­vě­děl, ja­ká jsou v ra­diu různá po­vo­lání. Za­ujalo nás, že pra­covní­ci jsou na so­bě navzáj­em závis­lí. Po­tom js­me se šli po­dívat do vy­síl­a­cího stu­dia. To bylo ve­li­ce za­jí­mavé, pro­tože js­me se dozvě­dě­li, jak to všechno funguje. Do­sta­li js­me skvěl­ou příl­eži­tost na­hlédnout do živého vy­síl­ání odpo­ledních zpráv. To nás za­ujalo a překvapi­lo. Na mo­de­rá­tor­ce js­me ob­divova­li to, jak dokáza­la shrnout zprávy z ak­tuální si­tua­ce, do­pravy a po­ča­sí do čtyř mi­nut. Pan šéfr­e­dak­tor nám vy­svět­l­il, že zál­ožní stu­dio slou­ží ja­ko po­jistka v přípa­dě, že by se ně­co stalo stu­diu, ve kte­rém se vy­sí­lá. Pan Novák nám ta­ké ukázal, jak se stříh­a­jí repor­táže, jak se mi­xu­jí příspěvky a písničky. Před od­cho­dem nám ře­kl, abychom hlavně ne­věř­i­li všem infor­ma­cím, kte­ré se něk­de dozví­me, pro­tože mo­hou být vy­myšl­ené. Na­ko­nec js­me do­sta­li ča­sopis o roz­hla­se. Ve stu­diu byly ka­me­ry, ve kte­rých js­me se moh­li na in­terne­tu ješ­tě čtyři ho­di­ny vi­dět. Exkurze se nám vel­mi lí­b­i­la, by­la za­jí­mavá a dozvě­dě­li js­me se spous­tu nových infor­ma­cí. Něk­do i zjis­til, co ch­ce v bu­doucnu děl­at.

… žá­ci 8.C

Mgr. Lucie Kovářová