ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení do budoucí šesté sportovní třídy

Přijímací řízení do budoucí šesté sportovní třídy

Pozvánka na výb­­­­ěr­ové řízení do spor­­­­tovní tří­­­­dy v 6. ročníku pro školní rok 2018/2019

Ve čtvrtek 10.5. 2018 v 9 ho­din  pro­­­­běh­ne v ­­­­těl­­­­o­­­­cvičně ško­ly a na ven­­­kovním hřiš­­­ti te­s­­­tování do spor­­­­tovní tří­­­­dy.

S ­­­­se­­­­bou spor­­­­tovní ob­le­­­­čení a obuv ven i do těl­­­o­­­cvič­­­ny. K­­­do má švi­hadlo ,tak vzít s ­­­se­­­bou, ji­nak půj­­­čí­­­me.

V rám­­­­ci te­s­­­tování bu­­­­de pro­­­­věř­­­­e­­­­na fyzická zdatnost dí­t­ě­­­­te a je­ho spor­­­­tovní předpokla­­­­dy, úko­ly bu­­­­dou za­­­­měř­­­­e­­­­ny pře­­­­devším na at­le­­­­tické dovednos­­­­ti a mí­­­­čové hry. 

Konkrétně:

Sprint na 50 m, dri­b­­­link s mí­­­čem, skoky přes švi­hadlo, šplh na ty­­­či, ko­­­touly, vy­­­trva­­­lost­ní běh 1000 m, skok daleký.

V přípa­­dě rovnos­­ti bo­­dů bu­­de při­h­­líženo k prům­ě­­ru zná­­mek za 1.po­lo­le­tí 5. tří­­dy a na případná výchovná opat­ření, kte­rá by­­la dí­t­ě­­ti uděl­­e­­na rovněž v 5. tří­­dě.

Pokud se něk­­­­te­­­­ré z ­­­­dětí v ­­­­daném ter­mínu ne­může do­stavit, je tře­­­­ba se omlu­vit a do­mlu­vit se na náhradním ter­mínu.

Přih­láška není nutná. 

Organiza­­­­ci při­­­­jí­­­­ma­­­­cího řízení za­­­­­­­jis­tí ře­di­tel ško­ly Mgr. Fi­­­­lip Pat­levič.

Pozn. Sou­­­čás­­­tí výu­­­ky ve spor­­­tovní tří­­­dě je i plavání v 50 m bazénu. Je nutné, aby dě­­­ti uplavaly ale­spoň 50 m.

Záj­­em­­ci o spor­­tovní tří­­du z ji­ných škol mo­hou na zkoušky při­­jít. Pro plnou kapa­­ci­­tu na­ší ško­ly bu­­de­­me ale přednostně vy­­­bír­­at dě­­ti ze Stu­­dánky. V přípa­­dě, že se uvolní mís­­to, bu­­dou i  dě­­ti z ji­ných škol při­ja­­ty.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy