ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení do budoucí šesté sportovní třídy

Přijímací řízení do budoucí šesté sportovní třídy

Pozvánka na výb­­­­­ěr­ové řízení do spor­­­­­tovní tří­­­­­dy v 6. ročníku pro školní rok 2018/2019

Ve čtvr­tek 10.5. 2018 v 9 ho­­din  pro­­­­­běh­ne v ­­­­­těl­­­­­o­­­­­cvičně ško­ly a na ven­­­­kovním hřiš­­­­ti te­s­­­­tování do spor­­­­­tovní tří­­­­­dy.

S ­­­­­se­­­­­bou spor­­­­­tovní ob­le­­­­­čení a obuv ven i do těl­­­­o­­­­cvič­­­­ny. K­­­­do má švi­hadlo ,tak vzít s ­­­­se­­­­bou, ji­nak půj­­­­čí­­­­me.

V rám­­­­­ci te­s­­­­tování bu­­­­­de pro­­­­­věř­­­­­e­­­­­na fyzická zdatnost dí­t­ě­­­­­te a je­ho spor­­­­­tovní předpokla­­­­­dy, úko­ly bu­­­­­dou za­­­­­měř­­­­­e­­­­­ny pře­­­­­devším na at­le­­­­­tické dovednos­­­­­ti a mí­­­­­čové hry. 

Konkrétně:

Sprint na 50 m, dri­b­­­­link s mí­­­­čem, skoky přes švi­hadlo, šplh na ty­­­­či, ko­­­­touly, vy­­­­trva­­­­lost­ní běh 1000 m, skok daleký.

V přípa­­­dě rovnos­­­ti bo­­­dů bu­­­de při­h­­líženo k prům­ě­­­ru zná­­­mek za 1.po­lo­le­tí 5. tří­­­dy a na případná výchovná opat­ření, kte­rá by­­­la dí­t­ě­­­ti uděl­­­e­­­na rovněž v 5. tří­­­dě.

Pokud se něk­­­­­te­­­­­ré z ­­­­­dětí v ­­­­­daném ter­mínu ne­může do­stavit, je tře­­­­­ba se omlu­vit a do­mlu­vit se na náhradním ter­mínu.

Při­h­­láška není nutná. 

Organiza­­­­­ci při­­­­­jí­­­­­ma­­­­­cího řízení za­­­­­­­­­jis­tí ře­­di­­tel ško­ly Mgr. Fi­­­­­lip Pat­levič.

Pozn. Sou­­­­čás­­­­tí výu­­­­ky ve spor­­­­tovní tří­­­­dě je i plavání v 50 m bazénu. Je nutné, aby dě­­­­ti uplavaly ale­spoň 50 m.

Záj­­­em­­­ci o spor­­­tovní tří­­­du z ji­ných škol mo­hou na zkoušky při­­­jít. Pro plnou kapa­­­ci­­­tu na­ší ško­ly bu­­­de­­­me ale přednostně vy­­­­­bír­­­at dě­­­ti ze Stu­­­dánky. V přípa­­­dě, že se uvolní mís­­­to, bu­­­dou i  dě­­­ti z ji­ných škol při­ja­­­ty.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy