ZŠ Pardubice - Studánka - 9.A na Sázavě

9.A na Sázavě

13. června 2018, 22:28 Ing. Petra Antlová

Spor­tovní tří­da 9. A v mi­nulém týd­nu vy­razi­la na dvou­denní výl­et na Sázavu. I přes­tože před­po­veď stavu vo­dy ne­byla pří­l­iš přízn­ivá, by­li deváťá­ci od­hod­laní vy­razit a vyzkou­šet si, na ko­lik jsou zdat­ní ve sjíž­d­ění ře­ky. Ve čtvr­tek na ně če­ka­la plav­ba 14km z Čer­čan do Týn­ce nad Sázavou a druhý den v pá­tek 16km až do Pi­kovic. Pro větši­nu z nich to by­la první zku­šenost a za­čátky ne­byly jedno­duché. Ne jed­na po­sád­ka lo­di vyzkou­še­la teplo­tu vo­dy v ře­ce na vlast­ní kůži. Naš­těs­tí bylo krás­né po­ča­sí. Po pár ki­lo­me­t­rech však získ­a­li jis­to­tu a došlo i na zábavu a sou­těže. Takže se ces­ta na­ko­nec pro­táh­la a do Týn­ce nad Sázavou js­me do­razi­li až ko­lem půl sed­mé ve­čer, řád­ně una­vení. 

Druhý den na 9.A če­ka­la sku­tečně výzva, stav vo­dy na něk­te­rých úse­cích byl sku­tečně ža­lostný, takže srážky s ka­me­ny v ře­ce, převrhnu­té lo­dě a tla­čení lo­dí před se­bou ne­byly žád­nou vý­j­imkou. Něk­te­ré tíživé si­tua­ce po­sá­d­ek lo­dí vy­ža­d­ovaly po­moc ka­ma­rá­dů, ne-li sou­h­ru ce­lé tří­dy, abychom se do­sta­li všichni v po­řád­ku a včas do cíle. Mys­lím ale, že i přes ta­to úskalí deváťá­ci za­ži­li spous­tu úsměvných okamži­ků a zábavy. Mo­hou být na se­be pyšní, že to zvlád­li. 

Ing. Petra Antlová