ZŠ Pardubice - Studánka - Poslední výlet 9.A

Poslední výlet 9.A

22. června 2018, 18:16 Ing. Petra Antlová

Ve stře­du 20.6. deváťá­ci vy­razi­li na po­slední spo­lečný výl­et do Mla­do­čova. Po­ča­sí přálo ne­jen let­ní zábavě v bazénu – vodní pólo, le­ty do vo­dy, vodní bitvy, ale i spor­tování na hřiš­ti. Došlo ta­ké na „boj o dvě věž­e“ se stu­den­ty tře­tího ročníku gym­názia v ­Li­to­myš­li, kte­ří by­li na Mla­do­čově uby­tovaní hned ve­d­le nás. Na­ši deváťá­ci há­j­i­li svá úze­mí sta­tečně a ne­vz­da­li se!

Z druhé stra­ny na­šich cha­tek by­li za­se uby­tované dě­ti z MŠ. „Ido­lem“ něk­te­rých dětí z MŠ se stal David Š., je­ho výstup na trampo­líně je úplně na­dchnul! Stejně tak se jim lí­b­il bas­ket­bal a při­daly se do hry s ­Dan­čou, Pe­trem, Vik­to­rem, Danem, To­mem a dalších. Ja­ko chůvy se báj­ečně osvěd­či­ly Tý­na, Nik­ča a Terka.

Všech­ny nás však vel­mi zasko­či­la výr­azná změ­na po­ča­sí ze čtvrtka na pá­tek, kdy se z 30°C ochla­di­lo na 11°C! Ale i přes­to, si mys­lím, že to byl sku­tečně vy­dařený po­slední spo­lečný výl­et. Mrze­lo nás však, že ne­je­li všichni ze tří­dy.

Ing. Petra Antlová