ZŠ Pardubice - Studánka - Nabídka kroužků 2019/2020

Nabídka kroužků 2019/2020

Na­bídka krouž­ků ve školním ro­ce 2019/2020

V příl­o­ze přiklá­d­á­me na­bídku záj­mových útva­rů, kte­ré bu­dou v přípa­dě záj­mu žá­ků pro­bíh­at v na­ší ško­le ve školním ro­ce 2019/2020.

Do kroužku se můž­e­te přihlá­s­it vy­plněním přih­lášky a je­jím ode­vz­dáním třídní­mu uči­te­li ne­bo pří­mo ve­dou­cí­mu kroužku. Pokud vy­plní­te přih­lášku na­ší ško­ly do kte­réhoko­liv kroužku, pře­dá­me ji organizá­to­rům krouž­ků.

DŮL­EŽI­TÉKaž­dý krou­žek mu­sí mít svou sa­mostatnou přih­lášku.

Agen­tu­ra Kroužky  Mgr. Kvě­ty Štěr­bové  má vlast­ní přih­lášku na kroužky, nej­lépe se přihlásíte pří­mo na we­bu agen­tu­ry. Kon­takt t: 777 280 288, 777 352 263,  www.krouz­ky.cz.

 V příl­o­ze naj­de­te for­mulář  přih­lášky pro případné záj­em­ce o kroužky flor­balu, kte­rý za­jišť­uje DDM ALFA - podrobnosti na https://www.ddmalfa.cz/delta/krouzky-delta/krouzky-delta. Florbaly začnou až v týdnu od 7. října.

tabulka-krouzky-20192020

prihlaska-zs-studanka

zs-studanka-2

prihlaska-do-hudebni-skoly

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy