ZŠ Pardubice - Studánka - Zápisy do 1. tříd budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí

Zápisy do 1. tříd budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí

Aktualizováno 31. 3. 2020

Vážení ro­­­­di­­­­če,

vhledem k mimořádné události v souvislosti s novým koronavirem se prosím podívejte na aktuální přílohu tohoto článku - "postup-zápis-2020-koronavirus"

V letošním roce proběhne nově zápis do všech pardubických škol elektronicky a k vyplnění budete potřebovat číslo pojištěnce svého dítěte.

Pod tímto odkazem najdete všechny podrobnosti. Od 16. 3. 2020 bude možné vyplňovat "žádost o přijetí" 

https://zapisyzs.pardubice.eu/skola/zakladni-skola-pardubice-studanka-pod-zahradami-317

Rezervační systém se vzhledem k vývoji situace RUŠÍ.

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2014. Výjimečně mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené do 30.6.2015.

V le­­­­tošním školním ro­­­­ce jsou pro při­­­­jím­ání dětí k základní­­­­mu vz­­­­děl­­­­ávání do Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce – Stu­­­­dánka, Pod Za­­­­hra­­­­da­­­­mi 317 stano­ve­­­­na ta­­­­to kri­­­­téria:

1.Žák má ad­re­­­su trvalého po­by­­­tu ve spá­d­ovém obvo­­­du, popř. ob­­­ci s ­­­do­ho­­­dou uzavřenou se zřiz­­­ova­­­te­lem:                                              5 bo­­­dů

(Údaj o mís­­­tu trvalého po­by­­­tu ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­­­ča­­­na ve­­­dená v infor­­­mačním sys­­­té­­­mu evi­­­den­­­ce obyva­­­tel ja­ko evi­­­denční ad­re­sa je­ho po­by­­­tu.

U cizin­­­ce pod­le § 20 záko­­­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­­­to po­by­­­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­­­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­­­ré pro­­­káže příslušným platným dokla­­­dem.)

2Star­ší sou­ro­zenec za­pi­­­sovaného dí­t­ě­­­te je žákem Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce – Stu­­­­dánka, Pod Za­­­­hra­­­­da­­­­mi 317:                                           2 bo­­­­dy          

3. Žák má sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ve spá­d­ovém obvo­­­du:          1 bod 

(Sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kde se ob­­­čan oprav­­­du zdržuje s úmys­lem žít tam - te­­­dy kde člověk sku­­­tečně byd­lí.)

V přípa­­­dě rovnos­­­ti bo­­­dů u žá­­­ků bu­­­de je­­­jich po­řa­­­dí ur­­­čeno pod­le nejkratší vz­­­dál­enos­­­ti ad­re­sy mís­­­ta trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te od ško­ly (měř­­­eno vz­­­dušnou ča­rou od GPS souřadnic ško­ly k nej­bližší­­­mu mís­­­tu obvo­­­du bu­­­dovy trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te, za­­­okrouh­leno na ce­­­lé me­t­­­ry) Čím kratší vz­­­dál­enost od ško­ly, tím lepší umís­­­tění.

U žá­­­ků s ad­re­­­sou trvalého po­by­­­tu se stejnou vz­­­dál­enos­tí od ško­ly (ví­­­ce žá­­­ků byd­lí­­­cích ve stejném by­­­tovém do­mě, stejná vz­­­dušná vz­­­dál­enost ví­­­ce ne­­­movi­­­tos­tí) roz­ho­­­duje v přípa­­­dě potře­­­by ur­­­čení je­­­jich přesného po­řa­­­dí los.

Po­řa­­­­dí u zápi­­­­su není roz­ho­­­­du­­­­jí­­­­cí, a pro­­­­­­­to přijď­­­­te v k­­­­te­rýko­­­­liv čas zápi­­­­su.

Vážení ro­­­­di­­­­če, na­še ško­­­la plánuje otevření čtyř prvních tříd po cca 23 žá­­cích, pátou tří­­­du z ­­­dův­o­­­du na­plnění kapa­­­ci­­­ty ško­ly otevřít nelze, kapa­­­ci­­­tu ško­ly již rovněž dál zvy­šovat nelze. Věř­­­­í­­­­me ale, že  vy­­­­hoví­­­me všem záj­­­­em­­­­cům ze spá­d­ové ob­las­­­­ti a blíz­k­ého oko­lí ško­ly a bu­­­­de­­­­me vel­­­­mi rá­­­­di, pokud při­j­­­­de­­­­te k ­­­­zápi­­­­su právě do na­ší ško­ly. Pokud není vaše bydliště v našem spádovém obvodu a o naší škole uvažujete, můžete k nám k zápisu rovněž přijít. 

Ve školním roce 2020/2021 budou v 1. třídách vyučovat tyto paní učitelky.

1.A Mgr. Lada Burgetová- genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného, psací písmo vázané

1.B Mgr. Marcela Patlevičová- genetická metoda čtení, formativní hodnocení - slovní, matematika prof. Hejného, psací písmo nevázané

1.C Mgr. Karolina Kuhnová- genetická metoda čtení, formativní hodnocení - slovní, matematika prof. Hejného, psací písmo nevázané

1.D Mgr. Martina Burgetová - genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného, psací písmo vázané

Formativní hodnocení nejsou jen písemné komentáře místo známek. Je to soubor strategií a postupů, které mají společnou jednu věc - snahu o maximální zpětnou vazbu pro učitele i žáka o tom, jak probíhá žákův vzděláváci proces. Formativní hodnocení primárně nesrovnává žáky mezi sebou, ale soustředí se na dosahování cílů u jednotlivců.

Podrobnosti k výuce matematiky prof. Milana Hejného (https://www.zs-studanka.cz/studanka/hejneho-metoda-pro-rodice.pdf).

 Sezná­­­mení  s ­­­výsledkem zápi­­­su: Roz­hodnutí o při­je­tí není au­­­­to­­­­ma­­­­ticky za­­­­­­­síl­­­­áno, ale je ozná­­­­meno nás­­­le­­­­du­­­­jí­­­­cím způ­s­o­bem: zve­řejněním sezna­­­­mu při­ja­tých i ne­při­ja­tých dětí na přístupném mís­­­­tě ve ško­le – v na­ší ško­le na vývěs­­­­ce u vcho­­­­du do hlavní bu­­­­dovy a na nás­­­­­­­těn­­­­ce upro­­­­střed are­álu a na we­­­­bových strán­­­­kách ško­ly. Rodiče uvidí přijetí/nepřijetí i ve webové aplikaci, kde žádost o přijetí vyplnili. 

Seznam bu­­­­de zve­řejněn těmito způ­s­o­­­­by nejméně po do­bu 15 dnů. Ter­mín zve­řejnění je max. 1 měsíc po zápisu a bude zveřejněn 13. 5. 2020.

V ­­­­sezna­­­­mu ne­­­­mo­hou být uve­­­­de­­­­na jmé­­­­na, dě­­­­ti zde bu­­­­dou uve­­­­de­­­­ny pod číslem, které Vám bude vygenerováno webovou aplikací při vyplňování žádosti o přijetí.

O při­je­tí dí­t­ě­­­­te bu­­­­de v soula­­­­du s § 67 odst. 2 záko­­­­na č. 500/2004 Sb., správního řá­­­­du vy­­­­ho­­­­to­­­­veno pí­­­­sem­né roz­hodnutí, kte­­­­ré bu­­­­de sou­­­­čás­­­­tí spi­­­­su dí­t­ě­­­­te ve ško­le. Při­ja­­­­tým dě­­­­tem ne­bu­­­­de roz­hodnutí v pí­­­­sem­né po­­­­do­­­­bě do­ru­­­­čováno, ro­­­­di­­­­če mo­hou požá­d­at o je­ho vy­­­­­­­dání v kan­­­­ce­láři ško­ly v týd­­­­nu - vzhledem k mimořádné situaci bude upřesněno.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

postup-zapis-2020-koronavirus

zapis-2020-letak

cestne-prohlaseni-bydliste-1-

desatero-pro-rodice-1-

jak-muzete-pomoci-svym-detem-1

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy